درباره همیار مبین

"همیارمبین" مجموعه ایست با هدف :

ارائه کالا و ایجاد شبکه اقتصادی با حداقل سود در بستر عقود شرعی و قطع ارتباط واسطه ها

و بهره مندی از وام قرض الحسنه جهت عموم مردم و مجموعه ای فرهنگی و مذهبی از خدمات کالایی می باشد .